Miss HOKKAIDO

Miss HOKKAIDO

2018

MISS HOKKAIDO

2ND RUNNER-UP
Hitomi Toyosawa

2017

MISS HOKKAIDO

Shihori Matsui

2016

Miss HOKKAIDO

Kanako Hirayama

2015

Miss HOKKAIDO

Risako Omura

2014

Miss HOKKAIDO

Top 16
Marimo Kusaka

2013

Miss HOKKAIDO

Top 15
Miku Sawada

2012

Miss HOKKAIDO

Tomomi Kondo

2012

Miss HOKKAIDO

Yuna Takahashi

2011

Miss HOKKAIDO

Sakina Yonezawa

HOKKAIDO

SEARCH

Miss Japan