Miss HIROSHIMA

Miss HIROSHIMA

2018

MISS HIROSHIMA

Haruka Narazaki

2017

MISS HIROSHIMA

Riko Manabe

2016

Miss HIROSHIMA

Tomoe Sumioka

2015

Miss HIROSHIMA

Remi Nagamoto

2014

Miss HIROSHIMA

Marina Imanishi

HIROSHIMA

SEARCH

Miss Japan