Miss TOTTORI

Miss TOTTORI

2016

Miss TOTTORI

Mina Aoyama

2015

Miss TOTTORI

Rika Watanabe

2014

Miss TOTTORI

Saki Shimoma

2013

Miss TOTTORI

Asako Kai

TOTTORI

SEARCH

Miss Japan